ناتانائیل، با تو از" لحظه ها" سخن خواهم گفت.

آیا پی برده ای که "حضور "آن ها چه نیرویی دارد. اندیشه ای نه چندان استوار در باره ی مرگ سبب شده است که برای کوچک ترین لحظات زندگی خود آن ارزشی را که باید، قائل نشوی .

و آیا در نمیابی که اگر هر یک از این لحظات، به نحوی به اصطلاح مشخص بر زمینه ی تیره و تار قرار نمی گرفت، نمی توانست درخششی چنین شگفت انگیز داشته باشد؟ 

مائده های زمینی اثر آندره ژید


دسته ها : متن های توپ
شنبه بیست و پنجم 8 1387
X