28شهریور

 اگر در درون خود در آرامش باشیم ،می توانیم هماهنگ با این آرامش در زمینه ی تجارت هم به انجام وظایفمان ادامه دهیم. ما می توانیم در دنیا بدون این که الزاماً با دیگران در تضاد باشیم ،کار های تحسین برانگیزی انجام دهیم. پس از اتمام کارهای روزانه ،می توانیم در درون خود بار دیگر با خداوند خلوت کنیم.

سرانجام ،حتی در دنیای تجارت هم می توانیم وظایفمان را با هشیاری کامل نسبت به حضور خداوند انجام دهیم. اگر ما در آرامش باشیم ،هر چه پیش آید خوش آید ،اعم از موفقیت یا شکست ظاهری. ما در آرامش یقین داریم که خواست حضرت حق جامه ی عمل به خود پوشیده است.     


X