27شهریور

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید (برای وصل دوباره به خدا).ببینید چقدر این امر مهم است ! نگذارید این "من" ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد. 

 


X