25شهریور 

وظایف کم اهمیت یا پر اهمیت را همیشه با توجه عمیق انجام دهید.به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می کنید،خداوند شما را هدایت می کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد.


چهارشنبه بیست و پنجم 6 1388
X