اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خودشیرینی متهم می کنند!
اما شما همچنان مهربان بمانید.
اگر با دیگران رو راست باشید.دیگران شما را فریب خواهند داد
با این وجود چون آب زلال و صادق بمانید.
اگر شما برای زندگی بهتر تلاش کنید،دیگران برچسب حرص و طمع به شما خواهند زد
اما شما سخت کوشانه به جلو روید
اگر امید به دیگران ارزانی داریدشما را خوش خیال می پندارند
چون فانوس به شب های تاربی امیدی بتابید
اگر به شادی و آرامی برسید،دیگران حسادت می کنند!
با این وجودشادمانی کنیدو شادی هایتان را تقسیم کنید
خوبی های امروزتان را فردا فراموش می کنند!
اما شما همچنان خوب بمانید و خوبی کنید!
وقتی شما چشمان خود را به اشتباه و ضعف دیگران می بندید! دیگران ممکن است شما را ساده لوح بپندارند
اما همچنان از کنار اشتباه دیگرانبگذرید!
اگر شما اموال خود را ببخشید، مردمان خواهند گفت که شما شم اقتصادی ندارید!
اما همچنان چون باران ببارید!
سنجش های دیگران و قضاوتهای آنان مهم نیست!
تنها داوری و قضاوت خدا مهم است.خداوندی که همه چیز را می بیند و می شنود
و همه به سوی او بازخواهیم گشت.
با الهام از متنی منسوب به مادر ترزا
   

دسته ها : متن های توپ
سه شنبه بیست و چهارم 6 1388
X