در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند ،غافلیم.

شاید این است دلیل تنهاییمان...!

 

دکتر شریعتی

 


دسته ها : دکتر شریعتی:
دوشنبه پنجم 12 1387
X