پاندول ساعت دیگر حرکت نمی کرد
صدای تیک تیکش قطع شده بود
جلو رفتم خروسک من دیگر نمی خوانی؟ خسته شده ای؟
فریاد زد: آری خسته شده ام
 ...خسته شده ام از بس داد زدم زمان را دریابید!!!  

دسته ها : متن های توپ
پنج شنبه سوم 11 1387
X