نابینا به ماه گفت : دوستت دارم .

 ماه گفت : چه طوری ؟ تو که نمی بینی .

 نابینا گفت : چون نمی بینمت دوستت دارم .

 ماه گفت : چرا ؟

نابینا گفت : اگر می دیدمت عاشق زیباییت می شدم ولی حالا که نمی بینمت عاشق خودت هستم


دسته ها : متن های توپ
شنبه دوم 9 1387
X