28شهریور

 اگر در درون خود در آرامش باشیم ،می توانیم هماهنگ با این آرامش در زمینه ی تجارت هم به انجام وظایفمان ادامه دهیم. ما می توانیم در دنیا بدون این که الزاماً با دیگران در تضاد باشیم ،کار های تحسین برانگیزی انجام دهیم. پس از اتمام کارهای روزانه ،می توانیم در درون خود بار دیگر با خداوند خلوت کنیم.

سرانجام ،حتی در دنیای تجارت هم می توانیم وظایفمان را با هشیاری کامل نسبت به حضور خداوند انجام دهیم. اگر ما در آرامش باشیم ،هر چه پیش آید خوش آید ،اعم از موفقیت یا شکست ظاهری. ما در آرامش یقین داریم که خواست حضرت حق جامه ی عمل به خود پوشیده است.     

27شهریور

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید (برای وصل دوباره به خدا).ببینید چقدر این امر مهم است ! نگذارید این "من" ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد. 

 

26شهریور

 کارهای زیادی متقبل می شوم ،اما هرگز احساس نمی کنم که تحمیلی است ،

زیرا همه کارها را برای خدا انجام می دهم.

25شهریور 

وظایف کم اهمیت یا پر اهمیت را همیشه با توجه عمیق انجام دهید.به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می کنید،خداوند شما را هدایت می کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد.

چهارشنبه بیست و پنجم 6 1388
X