دوستی را باید از کویر آموخت که به عشق خورشید از دریا بودن گذشت

دسته ها : جملات توپ
دوشنبه بیست و یکم 11 1387

خداوند سند آسمان را به نام کسانی می زند که در زمین خانه ندارند!

دسته ها : جملات توپ
سه شنبه پانزدهم 11 1387
آدمها یا دایره اند یا خط ،می تونی دایره باشی و تا آخر عمر دور خودت بچرخیویا خط باشی و تا بی نهایت بری...!
دسته ها : جملات توپ
چهارشنبه بیست و پنجم 10 1387

آرزو مند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ،بکوش در کمال آنچه هستی باشی.

 

سنت فرانسیت دی بیلر

دسته ها : جملات توپ
دوشنبه نهم 10 1387
دست هایی که یاری می رسانند مقــدس تر از دست هایی هستند که دانه های تسبیح را می گردانند.
دسته ها : جملات توپ
شنبه سیم 9 1387

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی خورشید را در دفتر نقاشیش سیاه کشید ، تا پدر کارگرش ، زیر نور آفتاب نسوزد.

دسته ها : جملات توپ
پنج شنبه سیم 8 1387
life

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

دسته ها : جملات توپ
شنبه بیست و پنجم 8 1387
حیات از آب است پس آب ،بابا داد ،نه بابا آب داد ! 
دسته ها : جملات توپ
جمعه بیست و چهارم 8 1387

ماه نورافشانی خود را مدیون خورشید است.

هیچ گاه دیده اید ماه در حضور خورشید خودنمایی کند؟ 

دسته ها : جملات توپ
جمعه بیست و چهارم 8 1387
X