پرسش این نیست که آیا بعد از مرگ حیاتی وجود دارد یا نه پرسش حقیقی این است که آیا پیش از مرگ تو زنده ای یا نه ؟

دکتر شریعتی

دسته ها : دکتر شریعتی:
دوشنبه پنجم 12 1387

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند ،غافلیم.

شاید این است دلیل تنهاییمان...!

 

دکتر شریعتی

 

دسته ها : دکتر شریعتی:
دوشنبه پنجم 12 1387
X